فولاد غیر آلیاژی و کم آلیاژ (38)

فولادهای کم آلیاژ یا آلیاژ متوسط (33)

فولادهای زنگ نزن (30)

آلومینیوم و آلیاژهای آن (12)

مس و آلیاژهای آن (7)

نیکل و آلیاژهای آن (8)

سخت کاری سطحی و تعمیرات (18)