نمایش دادن همه 18 نتیجه

نمایش 20 40 60

الکترود E2209-16 مگماولد مدل EI2209

الکترود با روکش روتیلی - بازی برای جوشکاری فولادهای زنگ نزن و مقاوم به حرارت

الکترود E410NiMo-15 مگماولد مدل EIS410NiMo

الکترود با روکش قلیایی برای جوشکاری فولادهای زنگ نزن و مقاوم به حرارت

الکترود E410-15 مگماولد مدل EIS410

الکترود با روکش قلیایی برای جوشکاری فولادهای زنگ نزن و مقاوم به حرارت

الکترود E347-16 مگماولد مدل EI347

الکترود با روکش روتیلی برای جوشکاری فولادهای زنگ نزن و مقاوم به حرارت

الکترود E318-16 مگماولد مدل EI318

الکترود با روکش روتیلی برای جوشکاري فولادهای زنگ نزن و مقاوم به حرارت

الکترود E316L-15 مگماولد مدل EI316LB

الکترود با روکش قلیایی برای جوشکاري فولادهای زنگ نزن و مقاوم به حرارت

الکترود E316L-16 مگماولد مدل EI316L

الکترود با روکش روتیلی برای جوشکاری فولادهای زنگ نزن و مقاوم به حرارت

الکترود E312-16 مگماولد مدل EI312

الکترود با روکش روتیلی برای جوشکاری فولادهای زنگ نزن و مقاوم به حرارت

الکترود E310-15 مگماولد مدل EI310B

الکترود با روکش قلیایي، برای جوشکاری فولادهای زنگ نزن و مقاوم به حرارت

الکترود E310-16 مگماولد مدل EI310

الکترود با روکش روتیلی، برای جوشکاری فولادهای زنگ نزن و مقاوم به حرارت

الکترود E309MoL-16 مگماولد مدل EI309MoL

الکترود با روکش روتیلی برای جوشکاری فولادهای آستنیتی زنگ نزن و مقاوم به حرارت و نیز اتصال این فولادها به فولادهای ساده و کم آلیاژ / فولادهای ریختگی

الکترود E309Mo-16 مگماولد مدل EIS309Mo

الکترود با روکش روتیلی برای جوشکاری فولادهای زنگ نزن و مقاوم به حرارت

الکترود E309L-16 مگماولد مدل EI309L

الکترود با روکش روتیلی برای جوشکاری فولادهای آستنیتی زنگ نزن و مقاوم به حرارت و نیز اتصال این فولادها به فولادهای ساده و کم آلیاژ / فولادهای ریختگی.

الکترود E309-16 مگماولد مدل EIS309

الکترود با روکش روتیلی برای جوشکاری فولادهای زنگ نزن آستنیتی و فولادهای مقاوم به حرارت و نیز اتصال این فولادها به فولادهای غیر آلیاژی یا کم آلیاژ / فولادهای ریختگی

الکترود E308L-16 مگماولد مدل EI308L

الکترود با روکش روتیلی برای جوشکاری فولادهای زنگ نزن و مقاوم به حرارت

الکترود E307-15 مگماولد مدل EI307Mn

الکترود با روکش قلیایی برای جوشکاری فولادهای زنگ نزن و مقاوم به حرارت

الکترود E307-15 مگماولد مدل EI307

الکترود با روکش قلیایی، برای جوشکاری فولادهای زنگ نزن و مقاوم به حرارت

الکترود E307-16 مگماولد مدل EIS307

الکترود با روکش قلیایی، برای جوشکاری فولادهای زنگ نزن و مقاوم به حرارت