الکترود جوشکاری فولاد کم آلیاژ (20)

سیم جوش تیگ فولاد کم آلیاژ (5)

سیم جوش میگ مگ فولاد کم آلیاژ (4)

سیم جوش توپودری فولاد کم آلیاژ (5)

سیم جوش زیرپودری فولاد کم آلیاژ (4)