نمایش دادن همه 5 نتیجه

نمایش 20 40 60

سیم جوش توپودری E71T-1 مگماولد مدل FCW11

سیم جوش توپودری روتیلی با مغزه فلاکس که سرباره آن به سرعت سرد میشود و براي جوشهای تولیدی در کشتی

سیم جوش توپودری E71T-5 مگماولد مدل FCW31

سیم جوش توپودری قلیایی برای جوش MAG

سیم جوش توپودری E70T-5 مگماولد مدل FCW30

سیم جوش توپودری قلیایی برای جوش MAG

سیم جوش توپودری E71T-1MJ مگماولد مدل FCW21

سیم جوش توپودری فلزی برای جوش MAG

سیم جوش توپودری E71T-1 مگماولد مدل FCW15

سیم جوش توپودری روتیلی برای جوش MAG