نمایش دادن همه 20 نتیجه

نمایش 20 40 60

الکترود E8010-G مگماولد مدل ESC80G

الکترود با روکش سلولزی برای جوشکاری فولادهای غیر آلیاژی و کم آلیاژ

الکترود E7010-G مگماولد مدل ESC70G

الکترود با روکش سلولزی برای جوشکاری فولادهای غیر آلیاژی و کم آلیاژ

الکترود E7010-A1 مگماولد مدل ESC70

الکترود با روکش سلولزی برای جوشکاری فولادهای غیر آلیاژی و کم آلیاژ

الکترود E6011 مگماولد مدل ESC61

الکترود با روکش سلولزی برای جوشکاری فولادهای غیر آلیاژی و کم آلیاژ

الکترود E6010 مگماولد مدل ESC60

الکترود با روکش سلولزی برای جوشکاری فولادهای غیر آلیاژی و کم آلیاژ

الکترود E7024 مگماولد مدل ESH180R

الکترود با روکش روتیلی ضخیم برای جوشکاری فولاد های غیر آلیاژی و کم آلیاژ

الکترود E7028 مگماولد مدل ESH160B

الکترود با روکش قلیایی برای جوشکاری فولاد های غیر آلیاژی و کم آلیاژ

الکترود E7024 مگماولد مدل ESH160R

الکترود با روکش روتیلی ضخیم برای جوشکاری فولاد های غیر آلیاژی و کم آلیاژ

الکترود E7018-1 مگماولد مدل ESB52

الکترود با روکش قلیایی برای جوشکاری فولادهای نرماله و نرماله + دانه ریز تمپر شده و فولادهای ساختمانی خاص

الکترود E7018 مگماولد مدل ESB50

الکترود با روکش قلیایی برای جوشکاری فولد غیر آلیاژی و کم آلیاژ

الکترود E7018 مگماولد مدل ESB48

الکترود با روکش قلیایی برای جوشکاری فولادهای غیر آلیاژی و کم آلیاژ

الکترود E7016 مگماولد مدل ESB44

الکترود با روکش قلیایی برای جوشکاری فولادهای غیر آلیاژی و کم آلیاژ

الکترود E7016 مگماولد مدل ESB42

الکترود با روکش قلیایی برای جوشکاری فولادهای نرماله شده و نرماله + تمپر شده دانه ریز، همچنین فولادهای ساختمانی خاص

الکترود E7016 مگماولد مدل ESB40

الکترود با روکش قلیایی برای جوشکاری فولادهای غیر آلیاژی و کم آلیاژ

الکترود E6013 مگماولد مدل ESR35

الکترود با روکش روتیلی قلیایی برای جوشکاری فولاد غیر آلیاژی و کم آلیاژ

الکترود E6013 مگماولد مدل ESR30

الکترود با روکش روتیلی برای جوشکاری فولاد غیر آلیاژی و کم آلیاژ

الکترود E7014 مگماولد مدل ESR14

الکترود با روکش روتیلی برای جوشکاری فولاد غیر آلیاژی و کم آلیاژ

الکترود E6013 مگماولد مدل ESR13M

الکترود با روکش روتیلی برای جوشکاری فولادهای غیر آلیاژی و کم آلیاژ

الکترود E6013 مگماولد مدل ESR13

الکترود با روکش روتیلی ضخیم برای جوشکاری فولادهای غیر آلیاژی و کم آلیاژ

الکترود E6013 مگماولد مدل ESR11

الکترود با روکش روتیلی - سلولوزی برای جوشکاری فولادهای غیر آلیاژی و کم آلیاژ