نمایش دادن همه 13 نتیجه

نمایش 20 40 60

الکترود E20-UM-50CTZ مگماولد مدل EH585

الکترود با روکش قلیایی، برای سخت کاری سطحی و مقاوم سازی نسبت به سایش

الکترود E20-UM-45CTZ مگماولد مدل EH583

الکترود با روکش قلیایی، برای سخت کاری سطحی و مقاوم سازی نسبت به سایش

الکترود E20-UM-55CTZ مگماولد مدل EH581

الکترود با روکش قلیایی، برای سخت کاری سطحی و مقاوم سازی نسبت به سایش

الکترود E10-UM-60CR مگماولد مدل EH548

الکترود با روکش قلیایی، برای سخت کاری سطحی و مقاوم سازی نسبت به سایش

الکترود E10-UM-65GRZ مگماولد مدل EH531

الکترود با روکش قلیایی، برای سخت کاری سطحی و مقاوم سازی نسبت به سایش

الکترود E10-UM-65GR مگماولد مدل EH530

الکترود با روکش قلیایی، برای سخت کاری سطحی و مقاوم سازی نسبت به سایش

الکترود E10-UM-65GR مگماولد مدل EH528

الکترود با روکش قلیایی، برای سخت کاری سطحی و مقاوم سازی نسبت به سایش

الکترود E4-UM-60(65)S مگماولد مدل EH520

الکترود با روکش قلیایی، برای سخت کاری سطحی و مقاوم سازی نسبت به سایش

الکترود E6-UM-60(65W)T مگماولد مدل EH516B

الکترود با روکش قلیایی، برای سخت کاری سطحی و مقاوم سازی نسبت به سایش

الکترود E6-UM-60(65W)T مگماولد مدل EH516

الکترود با روکش قلیایی، برای سخت کاری سطحی و مقاوم سازی نسبت به سایش

الکترود E1-UM-400 مگماولد مدل EH514

الکترود با روکش قلیایی، برای سخت کاری سطحی و مقاوم سازی نسبت به سایش

الکترود E1-UM-300 مگماولد مدل EH513

الکترود با روکش قلیایی، برای سخت کاری سطحی و مقاوم سازی نسبت به سایش

الکترود E7-UM-200KP مگماولد مدل EH505

الکترود با روکش قلیایی، برای سخت کاری سطحی و مقاوم سازی نسبت به سایش