نمایش دادن همه 4 نتیجه

نمایش 20 40 60

فیلر راد (تیگ) G21-UM-65G مگماولد مدل TCARBIDE3000

سیم جوش برای سخت کاری سطحی و مقاوم سازی نسبت به سایش

فیلر راد (تیگ) WSG20-GO-50CTZ مگماولد مدل TSTEL12C

سیم جوش برای سخت کاری سطحی و مقاوم سازی نسبت به سایش

فیلر راد (تیگ) WSG20-GO-45CTZ مگماولد مدل TSTEL6C

سیم جوش TIG، برای سخت کاری سطحی و مقاوم سازی نسبت به سایش

فیلر راد (تیگ) WSG20-GO-55CTZ مگماولد مدل TSTEL1C

سیم جوش برای سخت کاری سطحی و مقاوم سازی نسبت به سایش