نمایش 20 40 60

الکترود ENi-CI مگماولد مدل ENI400

الکترود با روکش قلیایی برای جوش نا همگن در چدن

الکترود ECuAI-A2 مگماولد مدل ECUAI8

الکترود با روکش قلیایی که فلز جوش برنز – آلومینیومی با %8 آلومینیوم رسوب میدهد و برای جوشکاری فلزات پایه

الکترود ECuSn-C مگماولد مدل ECUSn7

الکترود جوشکاری تخصصي، برای جوشهاي اتصالي و روکش کاری بر روی مس و آلیاژهای آن، فولاد، فولاد ریختگی و چدن

الکترود ECu مگماولد مدل ECU

الکترود مسي برای اتصال و روکش کاری بر روی مس و آلیاژهای آن

الکترود E4047 مگماولد مدل EAL4047

الکترود روکش دار برای جوشکاری آلومینیوم و آلیاژهای آن

الکترود E4043 مگماولد مدل EAL4043

الکترود روکش دار برای جوشکاری آلومینیوم و آلیاژهای آن

الکترود E1100 مگماولد مدل EAL1100

الکترود روکش دار برای جوشکاری آلومینیوم و آلیاژهای آن

الکترود E2209-16 مگماولد مدل EI2209

الکترود با روکش روتیلی - بازی برای جوشکاری فولادهای زنگ نزن و مقاوم به حرارت

الکترود E410NiMo-15 مگماولد مدل EIS410NiMo

الکترود با روکش قلیایی برای جوشکاری فولادهای زنگ نزن و مقاوم به حرارت

الکترود E410-15 مگماولد مدل EIS410

الکترود با روکش قلیایی برای جوشکاری فولادهای زنگ نزن و مقاوم به حرارت

الکترود E347-16 مگماولد مدل EI347

الکترود با روکش روتیلی برای جوشکاری فولادهای زنگ نزن و مقاوم به حرارت

الکترود E318-16 مگماولد مدل EI318

الکترود با روکش روتیلی برای جوشکاري فولادهای زنگ نزن و مقاوم به حرارت

الکترود E316L-15 مگماولد مدل EI316LB

الکترود با روکش قلیایی برای جوشکاري فولادهای زنگ نزن و مقاوم به حرارت

الکترود E316L-16 مگماولد مدل EI316L

الکترود با روکش روتیلی برای جوشکاری فولادهای زنگ نزن و مقاوم به حرارت

الکترود E312-16 مگماولد مدل EI312

الکترود با روکش روتیلی برای جوشکاری فولادهای زنگ نزن و مقاوم به حرارت

الکترود E310-15 مگماولد مدل EI310B

الکترود با روکش قلیایي، برای جوشکاری فولادهای زنگ نزن و مقاوم به حرارت

الکترود E310-16 مگماولد مدل EI310

الکترود با روکش روتیلی، برای جوشکاری فولادهای زنگ نزن و مقاوم به حرارت

الکترود E309MoL-16 مگماولد مدل EI309MoL

الکترود با روکش روتیلی برای جوشکاری فولادهای آستنیتی زنگ نزن و مقاوم به حرارت و نیز اتصال این فولادها به فولادهای ساده و کم آلیاژ / فولادهای ریختگی

الکترود E309Mo-16 مگماولد مدل EIS309Mo

الکترود با روکش روتیلی برای جوشکاری فولادهای زنگ نزن و مقاوم به حرارت

الکترود E309L-16 مگماولد مدل EI309L

الکترود با روکش روتیلی برای جوشکاری فولادهای آستنیتی زنگ نزن و مقاوم به حرارت و نیز اتصال این فولادها به فولادهای ساده و کم آلیاژ / فولادهای ریختگی.