نمایش 20 40 60

الکترود E309-16 مگماولد مدل EIS309

الکترود با روکش روتیلی برای جوشکاری فولادهای زنگ نزن آستنیتی و فولادهای مقاوم به حرارت و نیز اتصال این فولادها به فولادهای غیر آلیاژی یا کم آلیاژ / فولادهای ریختگی

الکترود E308L-16 مگماولد مدل EI308L

الکترود با روکش روتیلی برای جوشکاری فولادهای زنگ نزن و مقاوم به حرارت

الکترود E307-15 مگماولد مدل EI307Mn

الکترود با روکش قلیایی برای جوشکاری فولادهای زنگ نزن و مقاوم به حرارت

الکترود E307-15 مگماولد مدل EI307

الکترود با روکش قلیایی، برای جوشکاری فولادهای زنگ نزن و مقاوم به حرارت

الکترود E307-16 مگماولد مدل EIS307

الکترود با روکش قلیایی، برای جوشکاری فولادهای زنگ نزن و مقاوم به حرارت

الکترود E9018-B9 مگماولد مدل EM292

الکترود با روکش قلیایی برای جوشکاری فولادهای لوله و دیگ بخار مقاوم به خزش و نیز فولادهای ریختگی

الکترود +ECrMoV1B20 مگماولد مدل EM255

الکترود با روکش قلیایی برای جوشکاری لوله ها و دیگ های بخار فولادی مقاوم به خزش و نیز فولادهای ریختگی

الکترود E11018-G مگماولد مدل EM253

الکترود با روکش قلیایی برای جوشکاری فولادهای لوله و دیگ بخار مقاوم به خزش و نیز فولادهای ریختگی

الکترود E12018-G مگماولد مدل EM243

الکترود با روکش قلیایی برای جوشکاری فولادهای لوله و دیگ بخار مقاوم به خزش و نیز فولادهای ریختگی

الکترود E8015 B6 مگماولد مدل EM235

الکترود با روکش قلیایی برای جوشکاری فولادهای لوله و دیگ بخار مقاوم به خزش و نیز فولادهای ریختگی

الکترود E9018-B3 مگماولد مدل EM222

الکترود با روکش قلیایی برای جوشکاری فولادهای لوله و دیگ بخار مقاوم به خزش و نیز فولادهای ریختگی

الکترود E8018-B2 مگماولد مدل EM212

الکترود با روکش قلیایي برای جوشکاری فولادهای لوله و دیگ بخار مقاوم به خزش و نیز فولادهای ریختگی

الکترود E8013-G مگماولد مدل EM211

الکترود با روکش روتیلی برای جوشکاری فولادهای لوله و دیگ بخار مقاوم به خزش و نیز فولادهای ریختگی

الکترود E7018-A1 مگماولد مدل EM202

الکترود با روکش روتیلی برای جوشکاری فولادهای لوله و دیگ بخار مقاوم به خزش و نیز فولادهای ریختگی

الکترود E8013-G مگماولد مدل EM201

الکترود با روکش روتیلی برای جوشکاری فولادهای لوله و دیگ های بخار مقاوم به خزش و نیز فولادهای ریختگی

الکترود E12018-G مگماولد مدل EM190

الکترود با روکش قلیایی برای جوشکاری فولادهای نرماله و نرماله + تمپر شده دانه ریز و فولادهای ساختمانی خاص

الکترود E11018-M مگماولد مدل EM181

الکترود با روکش قلیایی برای جوشکاری فولادهای نرماله و نرماله + تمپر شده دانه ریز و فولادهای ساختمانی خاص

الکترود E11018-G مگماولد مدل EM180

الکترود با روکش قلیایی برای جوشکاری فولادهای نرماله و نرماله + تمپر شده دانه ریز و فولادهای ساختمانی خاص

الکترود E 10018-G مگماولد مدل EM176

الکترود با روکش قلیایی برای جوشکاری فولادهای نرماله و نرماله + تمپر شده دانه ریز و فولادهای ساختمانی خاص

الکترود E10018-G مگماولد مدل EM175

الکترود با روکش قلیایی برای جوشکاری فولادهای نرماله و نرماله + تمپر شده دانه ریز و فولادهای ساختمانی خاص