نمایش 20 40 60

الکترود E7016 مگماولد مدل ESB42

الکترود با روکش قلیایی برای جوشکاری فولادهای نرماله شده و نرماله + تمپر شده دانه ریز، همچنین فولادهای ساختمانی خاص

الکترود E7016 مگماولد مدل ESB40

الکترود با روکش قلیایی برای جوشکاری فولادهای غیر آلیاژی و کم آلیاژ

الکترود E6013 مگماولد مدل ESR35

الکترود با روکش روتیلی قلیایی برای جوشکاری فولاد غیر آلیاژی و کم آلیاژ

الکترود E6013 مگماولد مدل ESR30

الکترود با روکش روتیلی برای جوشکاری فولاد غیر آلیاژی و کم آلیاژ

الکترود E7014 مگماولد مدل ESR14

الکترود با روکش روتیلی برای جوشکاری فولاد غیر آلیاژی و کم آلیاژ

الکترود E6013 مگماولد مدل ESR13M

الکترود با روکش روتیلی برای جوشکاری فولادهای غیر آلیاژی و کم آلیاژ

الکترود E6013 مگماولد مدل ESR13

الکترود با روکش روتیلی ضخیم برای جوشکاری فولادهای غیر آلیاژی و کم آلیاژ

الکترود E6013 مگماولد مدل ESR11

الکترود با روکش روتیلی - سلولوزی برای جوشکاری فولادهای غیر آلیاژی و کم آلیاژ