نمایش 20 40 60

الکترود E8018-C2 مگماولد مدل EM172

الکترود با روکش قلیایی، برای جوشکاری فولادهای نرماله و نرماله + تمپر شده دانه ریز و فولادهای ساختمانی خاص

الکترود E8018-C1 مگماولد مدل EM171

الکترود با روکش قلیایی، برای جوشکاری فولادهای نرماله و نرماله + تمپر شده دانه ریز و فولادهای ساختمانی خاص

الکترود E9018-G مگماولد مدل EM170

الکترود با روکش قلیایی برای جوشکاری فولادهای نرماله و نرماله + تمپر شده دانه ریز و فولادهای ساختمانی خاص

الکترود E9018-G مگماولد مدل EM165

الکترود با روکش قلیایی برای جوشکاری فولادهای نرماله و نرماله + تمپر شده دانه ریز و فولادهای ساختمانی خاص

الکترود E8018-G مگماولد مدل EM160

الکترود با روکش قلیایی برای جوشکاری فولادهای نرماله و نرماله + تمپر شده دانه ریز و فولادهای ساختمانی خاص

الکترود E8018-C3 مگماولد مدل EM156

الکترود با روکش قلیایی برای جوشکاری فولادهای نرماله و نرماله + تمپر شده دانه ریز و فولادهای ساختمانی خاص

الکترود E8018W مگماولد مدل EM155

الکترود با روکش قلیایی برای جوشکاری فولادهای نرماله و نرماله + تمپر شده دانه ریز و فولادهای ساختمانی خاص

الکترود E7018-G مگماولد مدل EM140

الکترود با روکش قلیایی برای جوشکاری فولادهای نرماله و نرماله + تمپر شده دانه ریز و فولادهای ساختمانی خاص

الکترود E8010-G مگماولد مدل ESC80G

الکترود با روکش سلولزی برای جوشکاری فولادهای غیر آلیاژی و کم آلیاژ

الکترود E7010-G مگماولد مدل ESC70G

الکترود با روکش سلولزی برای جوشکاری فولادهای غیر آلیاژی و کم آلیاژ

الکترود E7010-A1 مگماولد مدل ESC70

الکترود با روکش سلولزی برای جوشکاری فولادهای غیر آلیاژی و کم آلیاژ

الکترود E6011 مگماولد مدل ESC61

الکترود با روکش سلولزی برای جوشکاری فولادهای غیر آلیاژی و کم آلیاژ

الکترود E6010 مگماولد مدل ESC60

الکترود با روکش سلولزی برای جوشکاری فولادهای غیر آلیاژی و کم آلیاژ

الکترود E7024 مگماولد مدل ESH180R

الکترود با روکش روتیلی ضخیم برای جوشکاری فولاد های غیر آلیاژی و کم آلیاژ

الکترود E7028 مگماولد مدل ESH160B

الکترود با روکش قلیایی برای جوشکاری فولاد های غیر آلیاژی و کم آلیاژ

الکترود E7024 مگماولد مدل ESH160R

الکترود با روکش روتیلی ضخیم برای جوشکاری فولاد های غیر آلیاژی و کم آلیاژ

الکترود E7018-1 مگماولد مدل ESB52

الکترود با روکش قلیایی برای جوشکاری فولادهای نرماله و نرماله + دانه ریز تمپر شده و فولادهای ساختمانی خاص

الکترود E7018 مگماولد مدل ESB50

الکترود با روکش قلیایی برای جوشکاری فولد غیر آلیاژی و کم آلیاژ

الکترود E7018 مگماولد مدل ESB48

الکترود با روکش قلیایی برای جوشکاری فولادهای غیر آلیاژی و کم آلیاژ

الکترود E7016 مگماولد مدل ESB44

الکترود با روکش قلیایی برای جوشکاری فولادهای غیر آلیاژی و کم آلیاژ